Automatický stmívač pro chovatele - simulátor východu a západu slunce nahrazuje přirozený proces svítání a stmívání. Přístroj řídí jas žárovek v závislosti na čase tak, aby vytvářel umělé slunce pro potřeby chovatelů a pěstitelů.

MANUÁL k jednotce LIKE a NATURE

Blue FW – modrá řada

Poznámky k zapojení systému

                Zapojení plošného spoje pro provedení do rozvaděče naleznete na konci manuálu, následující dva odstavce popisují zapojení ve verzi s pohyblivými přívody.

                Prodlužovací přívod označený červenými samolepkami je určen pro stmívanou větev a nesmí do něj být připojeny úsporné zářivky nebo LED (vyjma stmívatelných LED) – je určen pro vláknové žárovky nebo pro LED zdroje světla připojené přes transformátorový nestabilizovaný zdroj.

                Prodlužovací přívod označený modrými samolepkami je určen pro libovolné úsporné zdroje světla. Výkon v této větvi není proporcionálně řízen; buďto je vypnutá nebo zapnutá.

                Do obou zásuvek (červené i modré a stejně tak i pro verzi s plošným spojem do rozvaděče) může být zapojeno několik světelných zdrojů současně. Jejich celkový příkon však nesmí přesáhnout 1kW na jednu větev. Elektronický silový spínač v prodlužovacím přívodu je chráněn pojistkou 5A.

                Napájecí zdroj i oba prodlužovací přívody pro silové připojení světelných zdrojů musí být připojeny na stejnou fázi (nemusí být samozřejmě připojeny do stejné zásuvky).

                Systém je napájen nízkým napětím, které je bezpečné i v prostorách, definovaných jako „zvlášť nebezpečné“, tedy „mokré, s extrémní korozní agresivitou, prostory, kde se nebezpečí úrazu mimořádně zvyšuje nepříznivými poměry (voda, kotle a kovové nádrže, těsné prostory s kovovými hmotami…). Takovému prostředí se dá mnohdy přiblížit i ve voliérách a jiných chovatelských zařízeních. Protože však je zařízení napájeno napětím menším než 12V, bude za jakýchkoli podmínek pro člověka i zvířata vždy bezpečné a to i při poruše či mechanické poruše. Napájecí adaptér však je připojen k nebezpečnému napětí 230V/50Hz a ten nesmí být umístěn do „zvláště nebezpečných prostor“; je třeba jej k síti připojit na místě mimo tyto prostory a k jednotce přivést pouze kabel ze zdroje, který je již pod bezpečným napětím. Většina voliér samozřejmě spadá pod normální prostředí stejně jako obytné místnosti. Všechny výstupní kabely připojené na svorkovnici jednotky

                Jednotka musí být kvůli schopnosti regulovat výkon žárovek napájena střídavým napětím (AC). V případě připojení k stejnosměrnému zdroji (DC) nebude regulace výkonu žárovek funkční. Připojujte systém pouze k dodanému napájecímu zdroji. Napájecí napětí musí být v rozmezí 9-11V AC.

Připojení reléových silových spínačů

                Reléové spínače na pohyblivých přívodech jsou označeny červenou kruhovou samolepkou a připojují se pomocí tří vodičů na patřičné signály na svorkovnici řídící jednotky. Význam jednotlivých barev:

Černá – GND

Červená -+12V

Žlutá – řídící signál

Řídící signál připojte na jeden z těchto vývodů svorkovnice – „spínání topení vnitřní“, „spínání topení T1“, „spínání topení T2“ podle toho, kterou teplotou má být konkrétní větev ovládána. Pokud připojujete více silových spínačů, budou černé vodiče (GND) a červené vodiče (+12V) spojeny. Schéma připojení periferií naleznete na obrázku na konci dokumentu.

Připojení externího snímače intenzity světla

                Snímač se připojuje na svorkovnici mezi svorku GND (černý vodič) a signál „externí čidlo intenzity osvětlení“.

 

Připojení čidel teploty

                Každé čidlo má svoji vnitřní adresu a systém s čidly komunikuje digitálně. Proto je každé čidlo popsané štítkem, aby bylo jasné do které místnosti bude instalováno. !pozor! – nesmí dojít ke špatnému připojení čidel a proto je nutné tomuto procesu věnovat patřičnou pozornost. Čidla se připojují jedno za druhé (topologie sběrnice). Připojují se třemi vodiči:

GND – černý

+5V – červený

DATA – žlutý

Signál pro data na svorkovnici je označen jako signál pro 1WIRE sběrnici – tam připojte žlutý, Černý na GND a červený na +5V. Připojte kabelem první čidlo a dalším pokračujícím třívodičovým kabelem další čidlo a zase kabelem pokračujte k dalšímu. Kabely pro připojení čidel doporučujeme FTP (stíněné UTP) nebo SYKFY.

 

Nastavení řídící jednotky

Pro funkci systému je zcela nezbytné správné nastavení času – bez něj jednotka nemůže provádět emulaci východu a západu slunce. Zařízení má k dispozici záložní kondenzátor, ze kterého hodiny běží, pokud je jednotka odpojena od napájecího napětí nebo dojde k havarijnímu výpadku napájení. Tento kondenzátor je schopen zálohovat výpadek napájení po dobu až jednoho měsíce. Zařízení při zapnutí rozezná, jestli došlo ke ztrátě správné informace o čase či nikoli. Pokud byl výpadek proudu tak dlouhý, že správný čas byl ztracen, budete při zapnutí systému vyzváni k jeho zadání.

Kondenzátor je bezúdržbový – k jeho nabití dojde okamžitě po připojení zařízení k napájecímu adaptéru. Nemá omezenou životnost tak jako záložní baterie a proto jej nebude nutné vyměňovat.

                Zapnutí řídící jednotky provedete připojením napájecího adaptéru do napájecí zdířky na levém boku šasi přístroje. Jestli jednotka nebyla dlouhou dobu zapnuta, rozpozná nevalidní čas a zobrazí hlášení: „Cas a datum není nastaven-vyplnit“. Stiskem červeného tlačítka vstoupíte do globálního menu nastavení .

                Po vstupu do menu ukazuje šipka kurzoru na první položku, kterou je nastavení aktuálního roku. Potvrďte volbu stiskem červeného tlačítka a zobrazí se poslední dvojčíslí aktuálně nastaveného roku. Stiskem levého šedého tlačítka číslo snižujete, stiskem pravého šedého tlačítka pak zvyšujete. Pokud kterékoli ze šedých tlačítek přidržíte delší dobu, bude se nastavovaná veličina zvyšovat průběžně automaticky bez nutnosti pouštět a mačkat tlačítko znovu. Nastavte správný rok a potvrďte červeným tlačítkem. Po nastavení roku se kurzor automaticky přesune na nastavení měsíce, opět stiskněte červené tlačítko a zvolte správný měsíc. Stejně proběhne volba i pro den, hodinu a minutu. Pochopitelně je třeba nastavit všech pět nutných údajů (rok, měsíc, den, hodina, minuta) pro kompletní nastavení času; pokud jednu hodnotu vynecháte, bude systém opět po zapnutí hlásit nekorektní nastavení času. Po uložení minuty se kurzor objeví u volby „Letni cas“ – stiskněte červené tlačítko a vyberte Zap. v letním období a Vyp. V období, kdy platí zimní čas. Menu opustíte dlouhým stiskem červeného tlačítka, po zprávě „Nast. Uloženo OK“ můžete červené tlačítko pustit.

                Při uložení minut dojde automaticky k nastavení sekund na hodnotu 0. Přesný čas tedy potvrďte červeným tlačítkem při nastavování minut v začátku nové minuty.

                Nyní systém pracuje podle zvoleného programu a zobrazuje na displeji hodnoty dle naposledy zvoleného typu zobrazení.

                V levé horní části LCD je vždy aktuální datum a pod ním aktuální čas. Vpravo vedle data naleznete popis aktuálního stavu světelných zdrojů: buďto vypnuto, zapnuty úsporné zdroje nebo bude v procentech zobrazen aktuální výkon stmívatelných žárovek (ve fázích, které stmívání vyžadují). Pod tímto údajem je zobrazena momentální fáze dne dle časového rozvrhu a to:

Noc              - všechny zdroje světla jsou vypnuté

Svítání 1     - probíhá postupné rozsvěcení žárovek, venku je naprostá tma

Svítání 2     - žárovky svítí na maximum, pokud máte úsporné zdroje, jsou zapnuty a žárovky vypnuty

Svítání 3     - vychází slunce a slunečního svitu přibývá – systém začne postupně ubírat umělého světla

Den              - pokud není zapnut režim umělého denního svícení, jsou světelné zdroje vypnuty

Západ 1      - slunce pozvolna zachází a chybějící svit je kompenzován nárůstem výkonu žárovek

Západ 2      - slunce zapadlo a žárovky nebo úsporky svítí na plný výkon

Západ 3      - postupným ubíráním výkonu žárovek je vytvářen umělý západ slunce až do zhasnutí

Noc              - všechny zdroje světla jsou vypnuté

Ilustrace rozdělení dne – časy začátků a konců jednotlivých fází máte plně pod kontrolou a jejich nastavení můžete měnit v menu přístroje. Délka fáze svi1 je totožná s délkou fáze zap3 a odpovídá proměnné „Délka svit/zap“ – nastavuje se v minutách. Stejně tak fáze svi3 je stejně dlouhá jako zap1 a v menu odpovídá proměnné „Délka překryvu“. O tom, jestli budou rozsvíceny rozsvíceny v nestmívaných fázích úsporky nebo bude systém svítit i v denní fázi rozhoduje nastavení. O nastavení proměnných se dočtete dále.

                      Na pravé straně displeje jsou pod sebou vypsány časy východu a pod ním západu slunce vypočtené pro dnešní den. Podle těchto časů se automaticky řídí časový rozvrh a rozdělení dne do výše uvedených fází. Namísto těchto dvou časů může být na stejné pozici zobrazena aktuální naměřená veličina reprezentující intenzitu osvětlení „a: číslo“ a nad ním informace o tom, jestli je zapnutý režim udržování svitu a jaká úroveň svitu má být udržována. Pokud je funkce vypnuta, bude zde napsáno „sVyp“. Přepínání mezi zobrazením časů nebo svitu se volí stiskem šedých tlačítek. Zelená varianta firmware má k dispozici pouze dva režimy zobrazování. Vyšší verze firmwaru pracující s měřenými teplotami nabízejí přístup k zobrazení všech osmi měřených hodnot v různých kombinacích s ostatními veličinami.

                      Pokud není připojeno čidlo snímače intenzity světla, ukazuje jednotka naměřenou hodnotu 0.

                      Volba toho, co se má zobrazovat na LCD je ihned v okamžiku volby uložena do paměti systému a proto bude zachována vždy po odpojení jednotky od napájení a zpětném nastartování.

 

Menu

                      Chování systému je možné ovlivnit nastavením voleb v menu. Do menu můžete vstoupit kdykoli krátkým stiskem červeného tlačítka. Šipka ukazuje na vybranou volbu. Šedými tlačítky přesouváte volbu na ostatní položky menu nahoru a dolů. Červeným tlačítkem zvolíte nastavení vybrané položky. Prvních šest nabídek se týká nastavení data a času a práce s nimi již byla popsána při spouštění jednotky.

                      Čas je možné změnit kdykoli během chodu systému. Po opuštění systém okamžitě přepočítá celý denní plán dle nového času a začne řídit osvětlení k aktuálnímu času.

                      Nastavení položky „letní čas“ není příliš podstatné, pokud používáte jednotku v manuálním režimu (popsáno dále). Jestliže však běží v automatickém módu, je správná volby u položky letní čas esenciální pro správný výpočet časů východu a západu slunce, neboť tyto veličiny se musí správně navázat na člověkem o hodinu dvakrát do roka přesouvaný čas. Pokud chov Vašich svěřenců není vázán na rozvrh vašeho dne (zejména Vaše vstávání), nemusíte při přechodu času na letní měnit nic a ponechat živočichům „jejich“ přirozený čas; v takovém případě se do položky letní čas nezasahuje.

 

                      Následující výčet položek je seřazen tak, jak jdou v menu po sobě a pochopení jejich funkce Vám dotvoří obraz toho, jak může být systém osvětlení konfigurován. Všechny veličiny se nastavují stejně, jak je to popsáno u nastavení času, tedy pravým šedým tlačítkem se zvyšují a levým snižují.

                      Odchod z menu je spojen s uložením všech změn, které jste v nastavení provedli. Odchod a uložení nastavení je možné provést dvěma způsoby. Dlouhým přidržením červeného tlačítka nebo mačkáním pravého šedého tlačítka a proklikání se až na konec menu k položce EXIT – tu poté potvrdíte červeným tlačítkem.

                      Pokud by došlo k nechtěnému vypnutí jednotky před uložením hodnot jednou z výše popsaných metod, nebudou Vámi nastavené hodnoty uloženy a bude nutné je nastavit znova.

 

Položky menu

 

Odpojení světel     - volbou „zap“ dosáhnete toho, že jednotka bude pracovat dále stejně jako doposud, pouze budou vypnuty světelné zdroje. Den bude rozdělen na definované sekce a podle nich bude řízeno třeba topení, krmení, klimatizace apod. ale nebudou se rozsvěcet světla. Volba je velmi důležitá pro ty, kteří mají zvolený manuální režim a časy svítání a západu si definují sami. Ti se jednoho dne na jaře a stejně tak na podzim rozhodnou, že svícení již není nebo naopak už je potřeba a touto volbou jej zapnou, aniž by ovlivnili ostatní funkce systému. Jestliže používáte automatický režim na základě vypočtených časů svítání a západu, dojde k odstavení svícení automaticky stejně jako k obnovení této funkce na podzim.

 

Nast. Teplot >>       - stiskem vstoupíte do podmenu pro definování teplot pro vytápěné okruhy na základě měřených teplot „vnitřní teplota“, teplota T1 a teplota T2. V továrním nastavení je topení u všech měřených teplot a ve všech fázích dne vypnuto a systém nebude topit za žádných tepelných podmínek. Pro potřeby topení je den rozdělen na 3 fáze: NOC, Svítání (sloučení intervalů SVI1, SVI2 a SVI3) a Západ (sloučení intervalů ZAP1, ZAP2 a ZAP3). Nastavte teploty pro každou fázi zvlášť; nastavení může pochopitelně vypadat tak, že v noci je topení zcela vypnuté a teplota bude nastavena pouze přes den.

Na koci podmenu naleznete položky:

Tepl. Hystereze – nastavte požadovanou teplotní hysterezi ve stupních Celsia (při topení elektřinou není nutné nastavovat hysterezi)

T otev. Dvirek – nastavte teplotu, při které mají být otevřeny dvířka do venkovního výběhu. K otevření dojde ve fázi DEN v momentě, kdy venkovní měřená teplota přesáhne nastavenou hodnotu. Ovládací kabel k dvířkám se připojuje na signály +12V a „programovatelný výstup 2“.

                                      !Nemen!Tim1Wire – jedná se o systémovou proměnnou určující časování digitální komunikace s teplotními čidly dle standardu OneWire. Tuto položku neměňte; hýbe se s ní pouze při problémech při komunikaci s teplotními čidly. Výchozí hodnota je „70“. Špatné nastavení povede k výpadkům při čtení teploty z čidel anebo k měření nesmyslných =udajů o teplotách.

                                      Zpet – vrátí vás zpět do výchozího menu. Podmenu je možné přímo opustit dlouhým stiskem červeného tlačítka (dojde i k uložení všech změněných hodnot).

Korekce svítání       - zde nastavíte v minutách, kolik se má přičíst nebo odečíst minut od vypočtených hodnot svítání tak, aby to odpovídalo místu, na kterém je jednotka provozována. Na čas svítání a západu má vliv jednak geografické umístění (časy vycházejí z umístění zhruba uprostřed ČR) a jednak okolní terén jako mohou být vysoké např. vysoké hory, které faktický východ slunce zastíněním oddalují nebo naopak urychlují nástup západu.

Pokud budete pracovat v manuálním režimu, kde si časy pro rozbřesk a západ stanovíte sami, není tato veličina podstatná a systém ji nebude využívat.

Korekce západu      - zcela stejný mechanismus jako „korekce svítání“, pouze aplikovaný na západ slunce

Pokud budete pracovat v manuálním režimu, kde si časy pro rozbřesk a západ stanovíte sami, není tato veličina podstatná a systém ji nebude využívat.

Manuální režim      - Volbou Zap. jednotce řeknete, že se nemá řídit vypočtenými časy východu a západu slunce, ale Vámi stanovenými časy. V takovém případě bude uměle vytvořené svítání i zapadání slunce vytvářeno každý den ve stejný čas dle hodnot specifikovaných v dalších položkách menu.

Start sv. hod            - zde nastavíte hodinu (minuta následuje v další položce menu) ve kterou požadujete, aby se začaly žárovky rozsvěcet (začne emulované svítání).

Start sv. min            - spolu s hodinou v předchozí položce tvoří čas pro start umělého svítání

Stop sv. hodina      - zde nastavíte hodinu (minuta následuje v další položce menu) ve kterou požadujete ukončení ranního svícení. Před tímto časem budou žárovky pomalu tlumeny tak, aby ve stanovaný čas byly úplně vypnuty. V tu chvíli se předpokládá již plný nativní sluneční svit.

Stop sv. minuta      - spolu s hodinou v předchozí položce tvoří čas pro konec umělého svítání

Start zap. hod         - zde nastavíte hodinu (minuta následuje v další položce menu) ve kterou požadujete, aby se začaly žárovky rozsvěcet a kompenzovat úbytek přirozeného světla před západem slunce (začne fáze umělého prodloužení slunečního svitu).

Start zap. min         - spolu s hodinou v předchozí položce tvoří čas pro start prodloužení dne

Stop zap. hodina    - zde nastavíte hodinu (minuta následuje v další položce menu) ve kterou požadujete ukončení uměle prodlouženého dne. Před tímto časem budou žárovky pomalu tlumeny tak, aby ve stanovaný čas byly úplně vypnuty. Poté systém přejde do fáze noc.

Stop zap. minuta   - spolu s hodinou v předchozí položce tvoří čas pro konec svícení

Délka svit/zap         - velmi důležitá veličina, která je stejně využívána jak v automatickém, tak manuálním režimu. Číslo určuje v minutách, jak dlouho má trvat umělé rozednění a umělý západ slunce tvořený rozsvěcením a tlumením žárovek. Pokud zvolíte kupříkladu 44 minut, znamená to, že žárovky se postupně rozsvítí z 0 na 100% během prvních 44 minut. Stejně se veličina aplikuje i na simulovaný západ slunce – zhasínání bude trvat 44 minut, pak bude tma.

Délka překryvu       - hodnota je stejně využívána jak v automatickém, tak manuálním režimu. Veličina v minutách stanovuje, jak dlouho se má překrývat sluneční svit se svitem žárovek. Když začne vycházet slunce, je ještě příliš málo přirozeného světla na úplné vypnutí žárovek a proto výkon tlumen postupně, aby byla dosažena přibližně stále stejná hladina osvětlení. Stejně se veličina aplikuje i na simulovaný západ slunce – ve stanovenou dobu před západem se začnou pozvolna rozsvěcovat žárovky.

Délka dne hod.       - nejpodstatnější veličina, využívána ale pouze v automatickém módu. Zde v hodinách stanovte (minuty následují v další položce menu) jak dlouhý den má pro Vaše zvířecí svěřence jednotka tvořit – rozumějte mezi prvotním rozsvícením žárovky až po zhasnutí večer). Jako standardní se jeví zhruba 12 hodin. Nastavení této hodnoty má vliv i na první den, kdy se jednotka sama rozhodne přisvěcovat a stejně tak i na den, kdy s tím na jaře sama skončí. Pokud zvolíte více hodin svitu, začne přisvěcovat dříve a později na jaře skončí. V manuálním režimu se naopak nebude touto volbou zabývat a bude respektovat časy, které jste pro manuální režim zadali (výše). Vpnutí svícení musíte v manuálním režimu provést ručně (volba Odpojení světel)

Délka dne min.       - spolu s hodinou v předchozí položce tvoří celkový čas svícení zajišťovaný systémem

Denní svícení          - přepnutím do stavu Zap. si vynutíte plný svit i ve fázi svítání3, den a západ1. Ráno se uměle rozední, bude se svítit celý den a večer se uměle setmí. Tato funkce se používá pro zvířata chovaná v zázemí bez přístupu přirozeného slunečního svitu nebo pro pěstování rostlin. Pokud máte připojeny úsporné žárovky (zářivky), budou samozřejmě v nestmívaných fázích rozsvíceny místo neúsporných žárovek.

Omezení výkonu   - důležité – nastavte dle bodu níže (simulace výkonu) !! systémová konstanta !! pro omezení maximálního napětí na žárovkové větvi – do nastavení zasahujte pouze při poblikávání žárovek při běhu na plný výkon; viz položka menu o řádek níže

Minimální výkon   - !! systémová konstanta !! pro nastavení minimálního napětí na žárovkové větvi (ponechte hodnotu 255) nebo nás kontaktujte pro hlubší informace o možnostech využití

Simulace výkonu   - volba pro ověření funkce řízení výkonu na žárovkové stmívatelné větvi. Zvoleným hodnotám v rozmezí 0-255 odpovídá aktuální výkon žárovek připojených do řízené větve. Hodnota 255 musí reprezentovat úplné odpojení žárovek – tmu. Hodnota 254 minimální možný výkon. Maximální výkon odzkoušejte zvyšováním hodnoty přibližně od 10 nahoru tak dlouho dokud nebudou žárovky svítit bez poblikávání (pozorujte zhruba minutu). Pokud problikne, navyšte hodnotu o 1 a pozorujte znovu. Hodnotu, při které žárovka nebliká, zadejte v položce Omezení výkonu (výše).

Úsporný zdroj         - extrémně důležité – pokud máte připojeny úsporné žárovky, musíte to jednotce sdělit nastavením Zap. Naopak pokud používáte pouze jednu žárovkovou větev, nastavte  Vyp. Systém pak automaticky přepíná ve fázích, kdy svítí plným výkonem na úsporné zářivky. Pokud nejsou připojeny, ponechá svítit žárovky klasické.

Souběh úsporek     - úsporné žárovky mnohdy nabíhají velmi pomalu a při přepnutí z klasických žárovek na úsporné by došlo na chvíli k výraznému poklesu intenzity světla. Proto vždy, když jsou zapnuty úsporné zářivky, jsou na nějakou dobu ponechány rozsvíceny i žárovky, než úsporky najedou na plný výkon. Tato veličina stanovuje, kolik sekund mají být ponechány rozsvíceny žárovky po sepnutí úsporek (například na rozhraní fází svítání1-svítání2 nebo západ1-západ2).

Režim dne                - může nabývat hodnot 0,1,2,3, kde „1“ znamená vyřazení fází svítání1, svítání2 a svítání3, což v praxi znamená, že jednotka ráno nebude vůbec zasahovat do nativního východu slunce a provede pouze umělé prodloužení dne a vytvoří umělý západ (fáze západ1, západ2 a západ3). Hodnota „2“ naopak vyřadí fáze Západ1-3 a provede pouze umělé rozednění; do západu reálného slunce nebude přisvěcovat. Hodnota „3“ vyřadí jak fáze svítání, tak fáze západu a ponechá aktivní pouze fázi den, kdy se bude svítit úsporkama, pokud je zapnutá funkce denního svícení. Standardně zde musí být uložena hodnota „0“, pokud nechcete přeskakovat ani ranní ani večerní fáze.

Udržování svitu      - funkční pouze pokud je připojen snímač intenzity osvětlení. Zde nastavíte požadovanou hodnotu svitu, kterou má jednotka ve spojení se zapnutou funkcí denní svícení udržovat přes den. Tato funkce je navržena pro maximální úsporu energie při nutnosti trvalého denního svícení. Vychází se z faktu, že sluneční světlo pronikající okny se sčítá se světlem produkovaným žárovkami. Souhrnně pak tvoří světelný tok v místnosti. Slunce v některých momentech dne svítí dostatečně, někdy by bylo naopak nutné přisvícení. Tato funkce zajišťuje stále stejný světelný tok; pokud na snímač nedopadá dostatečné množství světla, přidá výkon žárovek. V praxi to znamená, že pokud bude jasný slunečný den, žárovky zcela zhasnou. Pokud bude zcela pod mrakem, žárovky automaticky najedou na plný výkon (nebo méně dle nastavení této položky menu).

Buď umístíte čidlo teploty ven a nastavíte v menu hodnotu, při které má dojít k rozsvícení světel nebo umístíte čidlo dovnitř tak, aby na něj žárovky svítily a nastavíte hodnotu, kterou bude systém stabilizovat. Pokud máte úspornou větev (zářivky), je nutné instalovat čidlo ven (zářivky nejdou provozovat ve stmívaném režimu udržování svitu.

Z důvodu extrémně velkého rozpětí měřených hodnot uvnitř místnosti a venku (zejména při plném slunečním svitu na senzor). Je na desce plošných spojů vedle tlačítek trimr pro adjustaci zesílení signálu z čidla.

Pokud funkci nepoužíváte nebo není připojený snímač osvětlení, musí být nastavena hodnota „0“.

Spínaní výstupu 1  - v jednotlivých fázích dne (svítání1,2,3,den…) může být řídící jednotkou automaticky spínán jakýkoli spotřebič (přes silový spínač připojený k jednotce viz www.stmivac.cz/specifikace.php). V nastavení položky naleznete vedle sebe osm pozic pro symboly „_“ nebo „^“. Pořadí symbolů sleduje pořadí jednotlivých fází dne: svi1, svi2, svi3, den, zap1, zap2, zap3, noc. „_“ znamená vypnuto v dané fázi, „^“ znamená zapnuto. Například jestliže má být ovládaný spotřebič zapnut ve fázích svi1 a zap3, držte šedé tlačítko tak dlouho, dokud nebude nastaveno toto: ^_ _ _ _ _^_

EXIT                             - potvrzením položky pomocí červeného tlačítka uložíte všechny změny, které jste provedli

Verze, sériové číslo        - pod volbou EXIT je vypsána verze firmware, na které systém běží a sériové číslo boxu

                                      Po dobu, kterou jste v menu, je systém řízení výkonu žárovek zastaven – čeká na eventuální nové parametry. Nezdržujte se v menu po dobu delší než je to nutné.

                                     

                K napodobení nočního svitu měsíce pro zajištění přirozených světelných podmínek i v noci je využíváno modré podsvícení displeje. Ve fázích, kdy se předpokládá úbytek přirozeného slunečního světla a zejména v noci, je automaticky rozsvíceno podsvětlení LCD. Přes den je aktivní jenom po dobu využívání klávesnice.

 

Režim ručního rozsvícení žárovek

 

                 Pro případ náhlé nutnosti rozsvícení světel ve voliéře je k dispozici rychle přístupná funkce, dostupná přidržením červeného tlačítka. Jedná se o důležitou funkci, neboť světla ve voliéře jsou zapojena přes obvody řízené ovládací jednotkou a není je tedy možné zapnout vypínači; to umí pouze řídící systém. Ten se k tomu za normálních okolností v noci sám neuchýlí, takže musíte využít REŽIM SVĚTLO. Po zhruba dvousekundovém stisku červeného tlačítka dojde k okamžitému rozsvícení všech dostupných zdrojů světla. Opakovaným stiskem červeného tlačítka světla zase vypnete. Jiná situace nastane, pokud k rozsvícení došlo v noci nebo ve stmívací fázi. V takovém případě nemůže být světlo zhasnuto, neboť došlo k probuzení zvířeny a ta musí být opětovně vystavena simulovanému západu slunce. Po stisku červeného tlačítka tedy dojde k pozvolnému ubírání výkonu žárovek a to během 16 minut ze 100 na 0%. Tato rutina lze přeskočit opětovným stiskem červeného tlačítka a systém se vrátí do normálního stavu okamžitě.

 

Tovární nastavení

 

                Obnovení továrních hodnot všech položek v menu (takových, se kterými jste systém obdrželi se provádí následovně:

1.       Odpojte od jednotky na několik sekund napájení

2.       Stiskněte a držte všechny tři tlačítka

3.       Připojte napájení a tlačítka držte do dotazu na obnovení továrních hodnot – potvrďte stiskem červeného tlačítka.

Tovární reset neovlivňuje nastavení času – hodiny zůstanou nastaveny.